Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022

Thứ hai - 01/11/2021 16:56

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022

Nâng cao được hiệu quả hoạt động của nhà trường trong tất cả các công việc. Khắc phục các yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU PHÚ
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
VĨNH THẠNH TRUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số:       /KH-THCSVTT Vĩnh Thạnh Trung, ngày 07 tháng 10 năm 2021
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ
Năm học: 2021-2022
Căn cứ kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 số 252/KH-THCSVTT ngày 11/10/2021 của trường THCS Vĩnh Thạnh Trung;
Căn cứ Kế hoạch 831/KH-PGDĐT ngày 24/9/2021 của Phòng Giáo dục và đào tạo Châu Phú về công tác kiểm tra năm học 2021-2022
Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ như sau:
I. Đặc điểm tình hình
1. Số liệu:
3. Tình hình số liệu:
a. Lớp, học sinh:
Khối lớp Số lớp, số học sinh Ghi chú
Số lớp Số học sinh  
Tổng số Nữ
6 9 338 152  
7 10 389 194  
8 9 345 188  
9 9 302 142  
Tổng 37 1374 676  
b. Đội ngũ Cán bộ- Giáo viên- Nhân viên:
  Tổng số Nữ Hợp đồng Trình độ chuyên môn
Trung cấp Cao đẳng Đại học Khác
BGH 3         3  
TPT Đội 1         1* * GV dạy môn Vật lý
Giáo viên: Ngữ văn 12 6       12  
          Lịch sử 4 3       4  
          Địa lý 4 2       4* * 1 GV kiêm nhiệm TTHTCĐ
          GDCD 2 2     1 1  
          Tiếng Anh 7 6     1 6  
          Âm nhạc 2 2       2  
          Mỹ thuật 2         2  
          Toán 11 7       11  
          Vật lý 5 2     1 4  
          Hóa học 3 1       3* * 1 Thạc sĩ
          Sinh học 4 4       4  
          Công nghệ 4 2       4  
          Thể dục 4         4  
          Tin học 5 3       5  
Nhân viên: Kế Toán 1 1       1  
          Y tế 1 1   1      
          Văn Thư           0  
          Thư viện 1 1   1      
          Thiết bị 1         1  
          CNTT 1 1     1    
          BVPV 3 1 3*       * 2 BV và 1 HĐ khoán
Tổng cộng 81 45 3 2 4 72 3
* Tổ chuyên môn: gồm 6 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng, cụ thể
+Tổ Toán-Tin: 16 người                +Tổ Ngữ văn-KTPV: 13 người
+Tổ KHTN: 15 người                   +Tổ KHXH: 10 người
+Tổ Thể dục-Nhạc-MT: 8 người    +Tổ Tiếng Anh: 7 người
+Tổ Văn phòng: 9 người
2. Thuận lợi & khó khăn:
a. Thuận lợi:
- Bộ máy tổ chức nhà trường ổn định; nền nếp, kỷ cương nhà trường được giữ vững; các hoạt động trong nhà trường đều được thực hiện đầy đủ. Đội ngũ giáo viên, nhân viên nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm, có năng lực chuyên môn vững vàng, có ý thức cầu tiến trong nghiệp vụ chuyên môn, tích cực đổi mới tư duy để thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Tất cả viên chức và người lao động đều có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, tâm huyết với học sinh.
Viên chức có trình độ thạc sĩ 01 người chiếm 1,4 %; đại học đạt 87,6% (71/81 người), cao đẳng chiếm 4,9%(4/81 người), trung cấp 2,4%(2/81 người), trình độ khác 3,7% (3/81 người). Tất cả nhân viên chuyên trách đều đạt trình độ chuẩn theo quy định (2 đại học, 1 cao đẳng, 2 trung cấp); cơ cấu, phân bổ đội ngũ giáo viên cho các môn học tương đối đảm bảo cho việc dạy học trong nhà trường.
Môi trường nhà trường thân thiện, mọi người đều hòa đồng, có tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau rất tốt.
b. Khó khăn:
Cơ sở vật chất không đáp ứng được yêu cầu hoạt động của đơn vị, thiếu rất nhiều phòng học, không có các phòng học bộ môn Vật lý, Hóa hoc, Sinh học, Công nghệ, Tin học. Một số phòng học, bàn ghế học sinh đã cũ, xuống cấp trầm trọng không được thay thế kịp thời.
Cảnh quan nhà trường không có đảm bảo được mỹ quan sư phạm. Sân chơi bãi tập hẹp không đáp ứng được yêu cầu, một số thiết bị dạy học đang xuống cấp, thường hư hỏng nên không đáp ứng tốt cho công tác dạy học.
Cơ sở vật chất nhà trường không đảm bảo cho các hoạt động dạy học. Năng lực công tác của một số ít giáo viên chưa đáp ứng được nhiệm vụ được phân công.
II. Mục đích, yêu cầu
Tiếp tục xây dựng nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Đẩy mạnh việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ trong công tác chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục của nhà trường.
Làm cơ sở để đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức theo quy định và nâng cao được chất lượng hoạt động thi đua khen thưởng của đơn vị.
Nâng cao được hiệu quả hoạt động của nhà trường trong tất cả các công việc. Khắc phục các yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
III. Nội dung kiểm tra:
1. Công tác kiểm tra hành chính:
a. Thực hiện kiểm tra các loại hồ sơ, nghiệp vụ quản lý và các hoạt động khác của bộ phận hành chính văn phòng:
Kiểm tra công tác thu chi các loại quỹ, công khai tài chính, cập nhật tài sản, lưu trữ hồ sơ sổ sách chứng từ kế toán;
Kiểm tra công tác cập nhật tài sản kho sách, thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn; việc cho thuê, mượn sách, bảo quản và sắp xếp kho sách;
Kiểm tra công tác quản lý thiết bị, tổ chức cho giáo viên đăng ký sử dụng thiết bị dạy học;
Kiểm tra việc quản lý thiết bị giảng dạy môn Tin học và các bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Ngoại ngữ;
Kiểm tra việc bảo quản tài sản, quản lý hồ sơ văn thư, cấp phát văn bằng;
Kiểm tra việc cập nhật theo dõi sức khỏe của học sinh và các nội dung có liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19.
b. Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn:
Kiểm tra thực hiện sổ gọi tên ghi điểm (thông tin điện tử), kiểm tra soạn giảng, đánh giá xếp loại học sinh, chấm điểm, ôn thi,
- Kiểm tra việc sử dụng các phương tiện dạy học.
- Kiểm tra việc thực hiện hồ sơ sổ sách, nền nếp sinh hoạt tổ chuyên môn
c. Kiểm tra thực hiện chất lượng giáo dục:
- Phụ đạo học sinh yếu.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập tuyển sinh lớp 10
- Kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm
d. Kiểm tra nền nếp:
- Kiểm tra công tác quản lý học sinh, xây dựng nền nếp tự quản; công tác thu học phí, công tác duy trì sĩ số của GVCN.
Kiểm tra hoạt động của Tổng phụ trách Đội trong công tác xây dựng nền nếp, quản lý giáo dục học sinh.
Kiểm tra việc thực hiện ứng xử văn hóa học đường, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
2. Kiểm tra chuyên đề chuyên môn:
Kiểm tra công tác giảng dạy của GV trên lớp và các hoạt động ngoài giờ lên lớp; việc thực hiện kế hoạch, chương trình giảng dạy, đặc biệt kiểm tra việc  thực hiện chương trình dạy học các môn học và việc dạy thêm của giáo viên.
Kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch, việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn.
Kiểm tra công tác quản lý chuyên môn của tổ văn phòng: quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, công tác tài chính; văn thư lưu trữ.
Kiểm tra vai trò của GVCN trong việc xây dựng nền nếp, công tác bảo quản tài sản, giáo dục học sinh trong và ngoài giờ lên lớp, kiểm tra việc đánh giá xếp loại đạo đức học sinh của GVCN.
Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm học của các bộ phận chức năng thông qua việc hội họp, phân công trong nội bộ tổ, bộ phận.
IV. Biện pháp thực hiện:
Thực hiện tốt công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất, gắn công tác kiểm tra vào hoạt động thi đua của nhà trường, bảo đảm mỗi giáo viên được kiểm tra ít nhất 01 lần trong năm học đối với kiểm tra chuyên đề chuyên môn.
Triển khai kế hoạch kiểm tra và thành lập ban kiểm tra nội bộ trong nhà trường, phân công trách nhiệm trong Ban kiểm tra nội bộ cụ thể như sau:
+ Trưởng ban: tập hợp hồ sơ KTNB, thông báo kết quả kiểm tra và rút kinh nghiệm trước HĐSP hằng tháng, thực hiện các báo cáo định kỳ, trực tiếp kiểm tra các bộ phận thuộc tổ Văn phòng, kiểm tra kế hoạch của tất cả thành viên trong nhà trường
 + Phó trưởng ban: kiểm tra hồ sơ và hoạt động của các tổ chuyên môn, thực hiện chương trình, thực hiện quy chế chuyên môn; kiểm tra đánh giá công tác chống bỏ học, các mặt hoạt động ngoài giờ và kiểm tra việc sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất.
+ Các ủy viên: hàng tháng kiểm tra công tác hành chánh chuyên môn như: soạn giảng, xây dựng nội dung kiểm tra chuyên đề chuyên môn; thực hiện kiểm tra các chuyên đề theo đúng thời gian và đối tượng nêu tại chương trình công tác kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra cho Trưởng ban kiểm tra nội bộ. Thường xuyên theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra, các tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và nhắc nhở các thành viên trong tổ thực hiện các yêu cầu sau mỗi đợt kiểm tra.
Tổ chức huớng dẫn và sinh hoạt nghiệp vụ kiểm tra đặc biệt là xây dựng từng tiêu chí cho từng nội dung kiểm tra trước mỗi đợt kiểm tra. Tổ chức đánh giá kết quả kiểm tra kịp thời sau mỗi đợt kiểm tra và thông báo rộng rãi trong toàn trường, thiết lập đầy đủ hồ sơ lưu trữ đối với công tác kiểm tra.
Khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm túc những trường hợp sai phạm các quy định của trường, của ngành.
Nơi nhận:
-Phòng GDĐT Châu Phú
            “Để báo cáo”;
-Thành viên ban kiểm tra nội bộ
            “để thực hiện”;
-Lưu: VT.
Hiệu trưởng

Tải về tại đây

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Hùng

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thcsvinhthanhtrungangiang.edu.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây