Quy chế ghi sổ đầu bài, ghi học bạ (dự thảo)

Chủ nhật - 21/08/2022 18:05
Nhằm thống nhất quản lý hồ sơ nhà trường và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong việc ghi chép hồ sơ, sổ sách. Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung quy định và hướng dẫn giáo viên ghi chép, bảo quản sổ đầu bài, sổ học bạ
Quy chế ghi sổ đầu bài, ghi học bạ (dự thảo)
UBND HUYỆN CHÂU PHÚ
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
VĨNH THẠNH TRUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: /QĐ-THCSVTT
(dự thảo)
Vĩnh Thạnh Trung, ngày    tháng 9 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định thực hiện sổ đầu bài và sổ học bạ học sinh
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG
Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ thực tế nhà trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “ Quy định thực hiện sổ đầu bài và sổ học bạ học sinh” của Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung.
Điều 2. Quyết định nầy có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2022, các quy định trước đây của trường THCS Vĩnh Thạnh Trung trái với quy định nầy đều bãi bỏ.
Điều 3. Hiệu trưởng, các tổ bộ phận, toàn thể viên chức của trường THCS Vĩnh Thạnh Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nầy./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 ‘để thực hiện’
- Đăng Website ‘để biết’
- Lưu: CM, VT.
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Hùng
 
 
 
UBND HUYỆN CHÂU PHÚ
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
VĨNH THẠNH TRUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
(dự thảo) Vĩnh Thạnh Trung, ngày   tháng 9  năm 2022
QUY ĐỊNH
THỰC HIỆN SỔ ĐẦU BÀI VÀ SỔ HỌC BẠ HỌC SINH
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-THCSVTT ngày  tháng 9 năm 2022
của trường THCS Vĩnh Thạnh Trung)
Nhằm thống nhất quản lý hồ sơ nhà trường và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong việc ghi chép hồ sơ, sổ sách. Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung quy định và hướng dẫn giáo viên ghi chép, bảo quản sổ đầu bài, sổ học bạ như sau:
Phần 1.
SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN SỔ GHI ĐẦU BÀI
I. Quy định chung:
1. Sổ ghi đầu bài là công cụ quan trọng để quản lý và đánh giá hoạt động giảng dạy và học tập ở lớp học, là cơ sở pháp lý giúp nhà trường và các cấp quản lý giáo dục kiểm soát việc thực hiện kế hoạch giáo dục và những công việc cụ thể của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm trên lớp, đồng thời nắm được tình hình của lớp trong từng thời gian nhất định.
2. Sổ ghi đầu bài được in theo mẫu của Sở GD&ĐT An Giang; có đủ chữ ký trực tiếp (không sử dụng chữ ký có sẵn) của giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng (hoặc Phó hiệu trưởng) và được bảo quản tại văn phòng. Sổ đầu bài được BGH kiểm tra định kỳ ít nhất 2 tuần/lần
3. GVCN, GVBM chỉ sử dụng bút bi mực màu xanh, màu đen để ghi và ký vào sổ ghi đầu bài những phần thuộc về mình; không dùng bút xóa hoặc tẩy xoá sổ ghi đầu bài, giữ gìn sổ sạch đẹp. Tất cả các thành viên trong nhà trường đều có trách nhiệm bảo quản và sử dụng tốt sổ ghi đầu bài.
4. GVCN phân công cán bộ lớp (Lớp phó học tập) quản lí, giữ sổ ghi đầu bài; nhận và nộp sổ đầu bài về văn phòng vào đầu buổi và cuối buổi học để tránh bị mất.
5. GVCN viết đúng, đủ, kiểm tra các mục trong sổ đầu bài theo tuần những phần thuộc về mình ký chốt cuối trang thứ hai mỗi tuần trước khi nộp về văn phòng.
6. Sổ đầu bài được ghi hằng ngày (kể cả tiết học, buổi học, phụ đạo, ngoại khóa, trái buổi…), ghi đầy đủ các cột mục theo yêu cầu.
7. GVCN, cán bộ lớp giữ sổ đầu bài, kiểm tra và có những kiến nghị, đề xuất cần thiết (nếu có) cho bộ phận văn phòng nhà trường.
II. Trách nhiệm trong sử dụng sổ ghi đầu bài:
1. Nhiệm vụ cán bộ lớp được phân công giữ sổ đầu bài ghi các nội dung sau:
- Thứ tự của tuần học (dòng phía trên cùng mỗi tuần) VD: tuần 01, 02; 03...; ghi rõ ngày tháng năm đầu tuần và cuối tuần; sĩ số lớp ghi tăng/giảm khi có sự đồng ý của Ban giám hiệu.
- Cột 1: ghi ngày tháng của ngày thứ
- Cột 3: Ghi rõ tên môn học (VD: Toán, Lý, Hoá, T.Anh, MT, KHTN…) lần lượt từ tiết thứ nhất đến tiết cuối cùng của một buổi học.
2. Nhiệm vụ của giáo viên bộ môn:
- Cột 4: Ghi rõ tiết theo kế hoạch dạy học của bộ môn.
- Cột 5: Ghi tên bài dạy, nội dung công việc của tiết học đúng theo kế hoạch dạy học của bộ môn.
- Cột 6, 7, 8: Cho điểm tròn theo hướng dẫn chấm điểm mỗi tháng (không để trống, không cho điểm âm); cho điểm từng tiết học, không được gộp chung 2,3 tiết liền để cho điểm
- Cột 9: Giáo viên cho điểm và thực hiện xếp loại tiết học theo quy định:
+ Xếp loại A: từ 17 đến 20 điểm.
+ Xếp loại B: từ 13 đến 16 điểm.
+ Xếp loại C: Từ 8 đến 12 điểm.
+ Xếp loại D: Từ 5 đến 7 điểm.
+ Xếp loại E: dưới 5 điểm
-  Cột 10: Nhận xét tiết học phải thật cụ thể về kết quả học tập, sự chuyên cần, ý thức kỷ luật hoặc những yêu cầu chuẩn bị cho tiết học sau, không ghi chung chung. Ghi tên HS vắng và sĩ số học sinh trong buổi
Cột 11:
- Giáo viên bộ môn kí tên, trường hợp dạy thay ghi thêm: “dạy thay”
- Nếu nghỉ: Ghi rõ lý do (VD: GV đi công tác; giáo viên ốm, GV nghỉ việc riêng…)
Lưu ý:
- GVBM không được ghi trước nội dung bài dạy, có thể ghi kiến nghị vào phần cuối trang sau (Ghi ngắn gọn các nội dung biện pháp nhằm chấn chỉnh thúc đẩy nền nếp, học tập của lớp được cải thiện tốt hơn)
3. Nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm:
- GVCN phải hướng dẫn HS giữ sổ đầu bài, ghi đúng, đủ những nội dung; thường xuyên kiểm tra và có những kiến nghị cần thiết với Ban giám hiệu về sử dụng sổ của GVBM.
- Nắm tình hình học phụ đạo, trái buổi của lớp thông qua việc kiểm tra sổ đầu bài.
- Ghi nhận xét tổng hợp của GVCN, ghi chốt số tiết dạy thay, dạy bù, số tiết nghỉ, ghi rõ họ tên và ký chốt ở trang cuối tuần.
- Thống nhất phê, ký (không xếp loại tiết học) các tiết: Chào cờ, hoạt động NGLL, Hướng nghiệp, Sinh hoạt lớp ghi cụ thể như sau:
+ Tiết chào cờ: Ghi “tổng kết thi đua tuần… ” hoặc “triển khai kế hoạch tuần… ”,….
+ Hoạt động NGLL, Hướng nghiệp: Ghi cụ thể tên chủ đề tháng là gì.
+ Tiết sinh hoạt lớp : Ghi cụ thể nội dung chính.
Phần 2
SỬ DỤNG VÀ GHI HỌC BẠ
Học bạ học sinh là hồ sơ pháp lý của nhà trường do Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn trực tiếp quản lý. GVCN không được mang học bạ học sinh về nhà khi chưa có sự đồng ý của Văn thư hoặc BGH nhà trường. Học bạ chỉ trả lại cho học sinh khi thôi học, chuyển trường, tốt nghiệp ra trường. Nếu trường hợp cần mượn học bạ thì phải có đơn xin mượn học bạ ghi rõ nội dung mượn và trả trong ngày. Trường hợp rút học bạ, người rút bạ phải có đơn (theo mẫu) và được sự đồng ý của BGH.
Học bạ được in theo mẫu quy định (trường hợp sử dụng học bạ điện tử thì khi in ấn phải có giáp lai giữa các tờ; có đủ chữ ký trực tiếp (không sử dụng chữ ký có sẵn) của giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng; có đủ dấu nhà trường đóng giáp lai giữa hai trang liên tiếp (kể cả các trang bìa) và xác nhận chữ ký của Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng); có bản sao giấy khai sinh hợp lệ, các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có);có ảnh kiểu chứng minh thư nhân dân (cỡ 3×4) và được đóng dấu giáp lai của trường trong vòng hai (02) tháng sau khi vào học lớp 6.
Chỉ ghi kết quả học tập và rèn luyện của học sinh vào học bạ sau khi đã có kết quả xếp loại hai mặt học lực/học tập và hạn kiểm/rèn luyện đã được BGH nhà trường phê duyệt trong mỗi học kỳ hoặc cuối năm, kết quả ghi ở học bạ phải hoàn toàn trùng khớp với kết quả ghi ở sổ gọi tên ghi điểm.
GVCN, GVBM chỉ sử dụng bút bi mực màu xanh để ghi và ký vào học bạ, riêng nội dung sai dùng bút bi mực màu đỏ gạch ngang chỗ sai và viết bằng mực đỏ lên phía trên bên phải, ghi và ký xác nhận phần sửa sai “Tôi sửa….từ...thành…”. vào phần ký tên của giáo viên bộ môn. Đối với GVCN ghi xác nhận phần sửa chữa vào cuối trang kết quả học tập.
Sử dụng chữ số Ả – Rập để ghi học bạ, đối với những số chỉ ngày nhỏ hơn 10 và tháng một, tháng hai phải ghi thêm chữ số 0 ở bên trái; đối với những số chỉ năm phải có đủ 4 chữ số của mỗi năm. Ví dụ: ngày 01 tháng 9 năm 2018.
Sử dụng chữ viết thường để ghi học bạ; riêng họ, tên và chữa lót học sinh được ghi bằng chữ in hoa có dấu. Riêng trang 1 ghi thêm số đăng bộ của học sinh
Phần lý lịch học sinh: chỗ nơi sinh ghi rõ xã huyện tỉnh theo khai sinh; chỗ ở hiện tại ghi theo phần kê khai lý lịch của học sinh đầu năm lớp 6; ghi đầy đủ họ tên cha/mẹ hoặc người giám hộ; ghi rõ nghề nghiệp của cha/mẹ theo kê khai của học sinh vào lớp 6 (các năm học lớp 7, 8, 9 không được điều chỉnh lại)
Mỗi năm học đều ghi rõ quá trình học tập và có xác nhận của Hiệu trưởng.
Đối với số thập phân dùng dấu phẩy (,) ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân, điểm trung bình môn, trung bình học kỳ, trung bình cả năm là số nguyên phải có thêm dấu phẩy và chữ số 0 sau dấu phẩy. Ví dụ: 8,0; 10,0.
Địa danh (trước ngày, tháng, năm Hiệu trưởng ký): Ghi theo địa danh xã (TT) nơi đặt địa điểm của trường(không viết tắt). Ví dụ: Vĩnh Thạnh Trung, ngày 30 tháng 9 năm 2022.
Sửa chữa khi ghi sai điểm hoặc ghi sai các nội dung khác: Người ghi sai điểm hoặc ghi sai các nội dung khác dùng bút mực màu đỏ gạch 1 nét ngang nội dung cần sửa chữa, ghi các nội dung sửa chữa bên phải phía trên nội dung vừa gạch ngang.
Đối với phần ghi số chỗ sửa chữa của cả trang và tên môn học, hoạt động giáo dục có sửa chữa (nếu không có sửa chữa thì ghi chữ “Không”, không ghi số 00)sau đó ký xác nhận và ghi đầy đủ họ, đệm, tên vào các nơi theo quy định.
Ô ghi xác nhận lên lớp, thi lại, ở lại lớp ghi cụ thể như sau:
- Ở chỗ Được lên lớp: Ghi “Được lên lớp thẳng”. Riêng đối với học sinh lớp 9 thì ghi “Đủ điều kiện dự xét THCS”.
- Ở chỗ được lên lớp sau kiểm tra lại môn học hoặc rèn luyện thêm về hạnh kiểm: Ghi “Được lên lớp” đối với học sinh đủ điều kiện xét lên lớp sau khi thi lại hoặc rèn luyện thêm về hạnh kiểm.
- Ở chỗ Không được lên lớp: ghi “Ở lại hẳn” đối với học sinh không đủ điều kiện lên lớp; ghi “Ở lại lớp” đối với học sinh sau khi thi lại hoặc rèn luyện thêm về hạnh kiểm không đủ điều kiện lên lớp.
Học sinh thi lại ghi “Thi lại môn…”, HS rèn luyện hè ghi “Rèn luyện trong hè”.
Tổng số buổi nghỉ học cả năm: nêu tổng số buổi nghỉ học nhỏ hơn 10 phải ghi thêm chữ số 0 ở bên trái; nếu không nghỉ buổi nào thì ghi số 00.
Được giải thưởng trong các kỳ thi từ cấp huyện trở lên: Ghi các giải thưởng được nhận trong năm học do cơ quan cấp huyện trở lên tổ chức, nếu không có thì để trống.
Khen thưởng đặc biệt khác: Ghi hình thức được khen thưởng đặc biệt trong năm học theo quyết định khen thưởng, nếu không có thì để trống.
Phần nhận xét của giáo viên chủ nhiệm: Ghi nhận xét theo 05 nhiệm vụ của học sinh được quy định tại Điều lệ trường trung học, nêu bật những ưu điểm và những nội dung cần cố gắng.
GVCN tiếp tục hoàn thành học bạ của những học sinh phải thi lại hoặc phải rèn luyện thêm trong hè khi có kết quả thi lại hoặc rèn luyện theo thông báo của nhà trường trước ngày 31/8 hằng năm.
Học sinh bỏ học ở học kỳ II, GVCN khóa ô Điểm TB các môn học kỳ II, cả năm; khóa ô phần xếp loại học lực, hạnh kiểm học kỳ II, cả năm và ghi rõ “ Học sinh bỏ học ở học kỳ II” vào phần nhận xét, GVCN ký xác nhận học bạ, hiệu trưởng phê duyệt “Bỏ học ở học kỳ II”.
Học bạ phải được giữ gìn cẩn thận, sạch sẽ, không làm mất, làm hỏng, tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định; được bảo quản lưu giữ cùng với các giấy tờ khác.
GVCN nhận bàn giao học bạ với văn thư, hoàn thành việc ghi các mục trong các trang của học bạ nhà trường trước khi GVBM vào điểm. Hạn chót hoàn thành ngày 15/10 hằng năm.
Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn tổ chức kiểm tra đôn đốc việc quản lý, bảo quản và ghi, hoàn thiện học bạ; khen thưởng đối với cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân vi phạm.
Phần 3
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Văn phòng (Văn thư) có trách nhiệm bảo quản học bạ, sổ đầu bài tại văn phòng không được cho giáo viên mang học bạ về nhà nếu không có sự đồng ý của Ban giám hiệu. Đầu năm học, cuối học kỳ, cuối năm bàn giao cho GVCN lớp để thực hiện ghi học bạ và thu lại sau khi đã hoàn chỉnh.
GVBM trực tiếp ghi điểm trung bình hoặc kết quả đánh giá bằng nhận xét học kỳ, cả năm, kết quả kiểm tra lại (nếu có) của môn học do mình phụ trách trong phàn ghi học bạ.
GVCN tiếp nhận và bàn giao lại học bạ của lớp với văn phòng theo quy định. Đôn đốc việc ghi học bạ, vào điểm, nhận xét các môn học của GVBM; chịu trách nhiệm hoàn chỉnh học bạ theo nội dung quy định; chuyển học bạ để hiệu trưởng (phó hiệu trưởng) phê duyệt sau khi đã hoàn chỉnh các nội dung.
Hiệu trưởng chịu trách nhiệm phê duyệt học bạ khối 6 và khối 9; Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chịu trách nhiệm phê duyệt học bạ khối 7; Phó hiệu trưởng phụ trách công tác ngoài giờ phê duyệt học bạ khối 8.
Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đều phải thực hiện đúng quy định trên. BGH nhà trường sẽ kiểm tra hàng tuần để nhắc nhở, đôn đốc giáo viên thực hiện tốt quy định này.Trong quá trình thực hiện, có gì khó khăn, vướng mắc thì phản ánh với BGH nhà trường để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.
TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG

Tác giả bài viết: NTH

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thcsvinhthanhtrungangiang.edu.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây