Kế hoạch lựa chọn SGK lớp 9 áp dụng NH 2024-2025

Thứ năm - 21/03/2024 22:14
Kế hoạch lựa chọn SGK lớp 9 áp dụng NH 2024-2025
KẾ HOẠCH
Lựa chọn sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
áp dụng năm học 2024-2025
Căn cứ Kế hoạch số 383/KH-SGD&ĐT- ngày 07 tháng 02 năm 2024 về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 áp dung năm học 2024-2025;
Căn cứ  Công văn số 130/PGDĐT CM ngày 19 tháng 02 na2m 2024 về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, áp dụng từ năm học 2024-2025,
Nay Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa áp dụng năm học 2024-2025 cụ thể, như sau:
I/ Mục đích yêu cầu:
1. Mục đích
Lựa chọn được bộ sách giáo khoa lớp 9 thể hiện đúng và đầy đủ mục tiêu, nội dung của chương trình môn học bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của địa phương và năng lực của học sinh; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại nhà trường.
 2. Yêu cầu
Lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong năm học 2024-2025 (Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc phê duyệt Danh mục SGK lớp 9 sử dụng trong CSGDPT; Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc phê duyệt bổ sung SGK lớp 9 sử dụng trong CSGDPT)
Thực hiện đúng quy định việc lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật.
II. Nội dung kế hoạch:
1. Các văn bản làm căn cứ để thực hiện
- Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.
- Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc phê duyệt Danh mục SGK lớp 9 sử dụng trong CSGDPT.
- Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc phê duyệt bổ sung SGK lớp 9 sử dụng trong CSGDPT
- Kế hoạch số 383/ KH-SGD&ĐT- ngày 07 tháng 02 năm 2024 về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 áp dụng năm học 2024-2025.
- Hướng dẫn số 130/PGDĐT CM ngày 19 tháng 02 năm 2024 về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, áp dụng từ năm học 2024-2025.
2. Quy trình lựa chọn SGK
Bước 1: Tổ chức lựa chọn SGK tại tổ chuyên môn. Tổ trưởng chuyên môn thực hiện một số công việc sau:
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK trước khi triển khai thực hiện.
- Từ 26/02/2024 đến 28/02/2024, các tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên tham dự hội thảo giới thiệu các bộ sách giáo khoa của các nhà xuất bản.
- Từ 01/3/2024 đến 20/3/2024, các tổ chuyên môn phân công nhóm giáo viên nghiên cứu các SGK theo lĩnh vực để giáo viên nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp 9 (bộ sách Chân trời sáng tạo; bộ sách Kết nối với tri thức; bộ sách Cánh diều) và viết phiếu nhận xét, đánh giá theo các tiêu chí lựa chọn SGK (Biểu 1)
- Từ 21/03/2024 đến 23/03/2024, các tổ chuyên môn họp giáo viên (các nhóm) trong tổ để thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn 01 SGK (Biểu 2).
Lưu ý:
+ Trường hợp môn học chỉ có 01 SGK được Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định phê duyệt thì tổ chuyên môn lựa chọn SGK trong quyết định, không cần bỏ phiếu.
+ SGK được lựa chọn bảo đảm có từ 1/2 số giáo viên môn học trở lên bỏ phiếu lựa chọn. Trường hợp không có SGK nào đạt từ 1/2 số giáo viên trở lên bỏ phiếu lựa chọn thì tổ chuyên môn phải thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn lại; SGK được lựa chọn là SGK có số giáo viên bỏ phiếu lựa chọn cao nhất trong lần bỏ phiếu thứ hai. Trong cả 02 lần bỏ phiếu, nếu có từ 02 SGK có số giáo viên bỏ phiếu lựa chọn cao nhất bằng nhau thì tổ trưởng quyết định lựa chọn một trong số SGK có số giáo viên bỏ phiếu lựa chọn cao nhất.
+ Các cuộc họp của tổ chuyên môn được lập thành biên bản, ghi đầy đủ ý kiến nhận xét, đánh giá SGK của các giáo viên tham gia lựa chọn, biên bản có chữ kí của tổ trưởng và người được phân công lập biên bản.
- Ngày 24/3/204, hoàn thành hồ sơ, biên bản lựa chọn SGK của tổ (lưu ý Tổ trưởng tổng hợp kết quả, lập danh mục SGK do tổ chuyên môn lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng và người được phân công lập danh mục SGK - Biểu 3)
Ngày 25/3/2024, gửi hồ sơ, biên bản lựa chọn SGK của tổ cho Hội đồng lựa chọn SGK của trường.
Hồ sơ gồm có:
- Phiếu nhận xét, đánh giá (biểu 1)
- Phiếu biểu quyết lựa chọn (niêm phong, có đủ chữ ký) (Biểu 2)
- Biên bản họp tổ (biểu 3)
- Kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa của tổ
Bước 2: Tổ chức lựa chọn SGK tại Hội đồng:
- Ngày 28/3/2024 Tổ chức họp Hội đồng, thảo luận, đánh giá việc tổ chức lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn; thẩm định biên bản họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá SGK của giáo viên; tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn (Biểu 4).
- Ngày 01/4/2024 báo cáo kết quả lựa chọn sách về Phòng GDĐT theo quy định.
3. Phân công nhiệm vụ:
a) Tổ Toán-Tin: tổ chức lựa chọn sách của bộ môn Toán và Tin học
b) Tổ Thể dục: tổ chức lựa chọn sách của bộ môn Giáo dục thể chất
c) Tổ Khoa học tự nhiên: tổ chức lựa chọn sách của bộ môn Khoa học tự nhiên; môn Công nghệ phần Công nghiệp (Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà) và phần nông nghiệp (Mô đun Nông nghiệp 4.0 và Mô đun Trồng cây ăn quả)
d) Tổ Ngữ văn: tổ chức lựa chọn sách của bộ môn Ngữ văn và môn Công nghệ phần phục vụ (Mô đun Chế biến thực phẩm và Mô đun Cắt may)
e) Tổ Khoa học xã hội: tổ chức lựa chọn sách bộ môn Lịch sử-Địa lý; môn Giáo dục công dân
f) Tổ Ngoại ngữ: tổ chức lựa chọn sách bộ môn Tiếng Anh
g) Tổ Nghệ thuật: tổ chức lựa chọn sách nội dung Âm nhạc (kết hợp với PHT phụ trách ngoài giờ) và nội dung Mỹ thuật
h) Đối với môn Công nghệ phần mô đun Định hướng nghề nghiệp và Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp gồm thành phần sau:
1. Dương Thanh Phong (Phó Hiệu trưởng) Nhóm trưởng
2. Nguyễn Thị Phương Mai (GVCN lớp 9A2)
3. Trần Thị Thanh Tiền (GVCN lớp 9A8)
4. Trịnh Thị Thanh Trúc (GVCN lớp 9A7)
5. Lê Thị Hương Trang (GVCN lớp 9A4)
6. Dương Hoàng Tiên (GVCN lớp 6A1)
7. Nguyễn Thái Bình (GVCN lớp 6A4)
III. Tổ chức thực hiện:
Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo quy định.
Hội đồng lựa chọn sách tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa trong toàn trường.
Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân nhóm giáo viên chọn lựa sách giáo khoa đảm bảo đúng thời gian quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn gì thì liên hệ bộ phận chuyên môn để được hướng dẫn thêm.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây