KH thực hiện QĐ số 1076 phát triển GDTC và thể thao GĐ 22-25

Thứ hai - 15/05/2023 03:48
Kế hoạch phát triển giáo dục thể chất và thể thao giai đoạn 2022-2025
KẾ HOẠCH
Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển Giáo dục thể chất và Thể thao
trường học giai đoạn 2022 - 2025 


Thực hiện Kế hoạch số 369/KH-PGDĐT ngày 12/5/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển Giáo dục thể chất và Thể thao trường học giai đoạn 2022 - 2025, Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung xây dựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, hiệu quả công tác giáo dục thể chất và thể thao nhà trường; tăng cường sức khỏe, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho học sinh; gắn giáo dục thể chất, thể thao trong trường học với giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho học sinh góp phần đào tạo học sinh (HS) có năng khiếu và tài năng thể thao cho huyện nhà.
2. Mục tiêu cụ thể
Phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 như sau:
2.1. Về giáo dục thể chất
- Thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục.
- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, lồng ghép môn thể thao phát triển của địa phương vào chương trình dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả môn học giáo dục thể chất.
2.2. Về thể dục, thể thao trường học
2.2.1. Duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ; trong đó tổ chức dạy bơi cho 100% học sinh; tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam tại trường.
- Có ít nhất 70% số học sinh thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa, trong đó 90% đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi.
- Có câu lạc bộ các môn thể thao dành cho học sinh và được duy trì hoạt động thường xuyên đối với các môn thi đấu Khỏe Phù Đổng hàng năm cấp huyện.
2.2.2. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học:
- Có sân chơi, phòng học giáo dục thể chất được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho học sinhtheo quy định.
- Có sân tập cho các môn thông dụng tổ chức Khỏe Phù Đổng.
2.2.3. Về giáo viên thể dục, thể thao và trình độ đào tạo:
- Phấn đấu có đủ giáo viên theo quy định và được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em.
- Có đủ giáo viên thể dục, thể thao đạt tiêu chuẩn và trình độ đào tạo theo quy định, được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ chức các hoạt động ngoại khóa.
2.3. Định hướng đến năm 2025
2.3.1. Về giáo dục thể chất
Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong trường học, bảo đảm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất.
2.3.2 Về hoạt động thể thao trường học
- Bảo đảm 100% học sinh thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao và đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi.
- Đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học, phát triển các câu lạc bộ các môn thể thao; 100% học sinh được dạy bơi; tổ chức dạy võ thuật cổ truyền Việt Nam cho học sinh;
- Tổ chức thi đấu thể thao thu hút đông đảo học sinh tham gia.
2.3.3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học
- Tiếp tục tăng cường và chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học.
- Tăng cường phối hợp để khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện thể dục, thể thao hiện có.
2.3.4. Về giáo viên thể dục, thể thao
Duy trì đội ngũ giáo viên thể dục, thể thao đạt tiêu chuẩn và trình độ đào tạo theo quy định.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP      
1. Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2022 – 2025.
- Thực hiện việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội đối với việc phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học.
- Xây dựng kế hoạch và huy động sự tham gia có hiệu quả các phương tiện thông tin, truyền thông ở các cấp và địa phương trong tổ chức các hội thi, hội thao, hội diễn, các sự kiện truyền thông về giáo dục thể chất và thể thao trường học.
2. Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục thể chất; Lồng ghép Kế hoạch thực hiện Đề án này với quá trình triển khai Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông
2.1. Về mục tiêu, nội dung giáo dục phát triển thể chất và chương trình môn học GDTC
- Cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho học sinh; hình thành và duy trì thói quen tập luyện TDTT thường xuyên, gắn với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện ý chí, phẩm chất phù hợp với đặc điểm thể chất, tâm sinh lý, lứa tuổi và điều kiện cụ thể của HS. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình môn học GDTC trong chương giáo dục phổ thông năm 2018.
- Hoàn thiện chương trình môn học giáo dục thể chất bảo đảm hài hòa giữa kiến thức cơ bản và nội dung tự chọn, khuyến khích các môn thể thao truyền thống như võ cổ truyền, trò chơi dân gian, đáp ứng nhu cầu đa dạng và tạo động lực cho HS tự rèn luyện thân thể.
2.2. Về phương pháp dạy và học, hình thức tổ chức hoạt động GDTC
- Tổ chức giáo dục phát triển thể chất cho học sinh dưới nhiều hình thức đa dạng, tích hợp nhiều hoạt động, nhằm tạo cho học sinh nhiều hứng thú tham gia.
- Tổ chức nhiều hoạt động tập luyện và thi đấu TDTT phù hợp với điều kiện và phát triển của địa phương, phát huy tính tự giác, khả năng tự học, tự rèn luyện của HS.
- Tổ chức tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ.
2.3. Về công tác kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục thể chất, chương trình môn học giáo dục thể chất
Thực hiện kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác giáo dục thể chất trong đó chú trọng đánh giá về kỹ năng, năng lực vận động, thái độ, thói quen tập luyện thể dục, thể thao ở trong và ngoài nhà trường của HS.
3. Phát triển hoạt động thể thao trong trường học
- Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động thể thao đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và trình độ đào tạo của HS.
- Nâng chất thi đấu thể thao cấp trường; các giải thi đấu thể thao, hội thi, ngày hội thể thao kết hợp với sinh hoạt giao lưu văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của HS, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những HS có năng khiếu thể thao bổ sung cho lực lượng vận động viên thể thao.
- Phát triển các loại câu lạc bộ thể dục, thể thao trong trường; chú trọng đa dạng các môn thể thao, khuyến khích HS tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa.
- Tổ chức việc phổ cập dạy và học bơi cho học sinh tiến tới hướng dẫn các kỹ năng an toàn dưới nước.
- Tổ chức việc dạy và học võ cổ truyền Việt Nam, các kỹ năng tự vệ trong trường.
4. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học
- Xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất (thiết bị, dụng cụ) phục GDTC và thể thao trường học.
- Từng bước đầu tư xây dựng phòng học giáo dục thể chất, sân chơi, trang thiết bị, đồ chơi phát triển vận động cho học sinh.
- Đầu tư hệ thống sân tập, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện.
- Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ sở tập luyện, thi đấu thể thao do ngành thể dục, thể thao quản lý trong công tác GDTC và thể thao.
5. Xây dựng đội ngũ giáo viên dạy môn thể dục bảo đảm bảo đủ về số lượng và đạt tiêu chuẩn quy định
Tổ chức thường xuyên có hiệu quả các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên thể dục trong nhà trường.
6. Hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh xã hội hóa
- Thực hiện các nội dung liên quan đến đổi mới giáo dục thể chất và thể thao trường học quy định tại Luật thể dục, thể thao và các văn bản khác liên quan; hệ thống tiêu chí đánh giá công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học.
- Chú trọng chế độ, chính sách đối với giáo viên thể dục, thể thao; thực hiện cơ chế tự chủ; thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị và tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện kế hoạch được sử dụng trong dự toán kinh phí chi thường xuyên giao hàng năm của trường và các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, nguồn huy động hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lãnh đạo nhà trường học xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao, sinh hoạt ngoại khóa, câu lạc bộ trong trường học nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.
2. Tổ thể dục xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dụng thể thao theo từng năm học, chủ điểm, hoạt động hè; xây dựng các câu lạc bộ thể thao trong trường; phối hợp tốt với các bộ phận trong nhà trường, các đơn vị quản lý TDTT địa phương để tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho học sinh; tổ chức dạy bơi cho học sinh hàng năm; đảm bảo chương trình giáo dục phổ thông 2018; tham mưu tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đụng cụ thể dục thể thao, sân chơi bãi tập cho học sinh.
3. Y tế tăng cường công tác phối hợp với Trạm y tế thị trấn tổ chức khám sức khỏe cho 100% học sinh hàng năm; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân; tập huấn, giáo dục, tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, sơ cấp cứu, tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển Giáo dục thể chất và Thể thao trường học giai đoạn 2022 - 2025 của Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây